پرده زبرا دومکانیزم طرحدار – نمونه کار نصب شده در اتاق خواب