پرده پذیرایی پانچ ترکیبی حریر و مخمل – نمونه کار نصب شده