پرده پذیرایی مخمل ریزشی سایه کالیفرنیا – نمونه کار نصب شده