پرده پذیرایی پانچ ریزشی سایه دانتل – نمونه کار نصب شده