پرده پذیرایی پوست ماری سایه دانتل – نمونه کار نصب شده