پرده پانچ ترکیبی مخمل کالیفرنیا و حریر – نمونه کار نصب شده