پرده سالن پذیرایی مخمل طرحدار مدل پانچ ریزشی – نمونه کار نصب شده