پرده کتان بافت دار و سایه تور لب حاشیه دار – نمونه کار نصب شده