پرده هازان چاپی با طرح سیندرلا – نمونه کار نصب شده