پرده ساتن چرم آنابل با طرح پوست مار – سالن پذیرایی