پرده طرح پتینه سالن پذیرایی سلطتنتی- شهر پرده شهریار