پرده پذیرایی مخمل طرحدار پلیسه ریزشی – نمونه کار نصب شده