پرده دی کی طرح دار دو رنگ بدو نیاز به آستر – نمونه کار نصب شده