پرده پذیرایی کلاسیک اسکونس خور کالیفرنیا دو رنگ – نمونه کار نصب شده