پرده حریر با تزئینات قیطون دوزی لب حاشیه ای – نمونه کار نصب شده